U S N E S E N Í

 

          ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Malíkov dne 26.11. 2010

 

 

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov bere na vědomí a souhlasí:

 

1)      Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání – bez připomínek.

  

      2) Ceník služeb Czech Point

          Usnesení č. 8/2010

          Zastupitelstvo obce schvaluje ceník služeb Czech Point, který bude vyvěšen na    

          webových stránkách obce.

          Schváleno všemi hlasy.

 

     3) Rozpočtové opatření č. 1

         Usnesení č. 9/2010

         Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1.

         Schváleno všemi hlasy.

 

      4) Vyřazení traktůrku

           Usnesení č. 10/2010

           Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení traktůrku na sečení travních porostů.

           Traktůrek je zastaralý , poškozený – nerentabilní oprava.

           Schváleno všemi hlasy.

 

      5) Vánoční balíčky pro důchodce

           Usnesení č. 11/2010

           Zastupitelstvo schvaluje dárkové balíčky pro důchodce v ceně 300,-- Kč/osobu.

           Schváleno všemi hlasy.

 

       6) Schválení rozočtu na rok 2011

            Usnesení č. 12/2010

            Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce k 2011.

            Schváleno všemi hlasy.

     

        7) Rozpočtový výhled na r. 2012 -  2013

            Usnesení č. 13/2010

            Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na r. 2012 – 2013.

            Schváleno všemi hlasy.

   

       8) Ceny jednorázových známek na odvoz odpadů

            Usnesení č. 14/2010

            Zastupitelstvo obce schvaluje prodej známek na odvoz komunálního odpadu v r. 2011

            za cenu 45,-- Kč.

            Schváleno všemi hlasy.

 

       9) Kácení dřevin rostoucích mimo les

           Usnesení č. 15/2010

           Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení smrku na p. č. 498/9 (u Vodičků)

           Schváleno všemi hlasy.

 

     10) Program obnovy venkova na r. 2011 – 2014

           Usnesení č. 16/2010

           Zastupitelstvo obce scvaluje Program obnovy venkova na r. 2011 – 2014.

           Schváleno všemi hlasy.                       

 

 

                                        V Kamenném Malíkově 1. 12. 2010

  

 

            D v o ř á k  Petr                                                  S o u č k o v á   Marie

                 starosta                                                               místostarosta