Ž Á D O S T

o výjimečné povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

podle zákona č. 114/92 Sb. a vyhlášky MŽP č. 395/92 Sb.

 

Oddíl A (vyplňuje žadatel)

 

1. Jméno a přesná adresa žadatele:

 

 

 

 

2. Požadovaný rozsah kácení (katastrální území, parcelní číslo, místo, počet, druh,  stáří a  

    stav stromů, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, u keřů plocha):

  

 

 

 

 

  1. Podrobné zdůvodnění žádosti:

 

 

 

 

 

  1. Situační náčrtek:

 

 

 

 

 

 

 

  1. Doložení vlastnického vztahu (výpis z listu evidence nemovitostí) včetně  vyjádření  všech vlastníků:   

 

 

 

 

Prohlašuji, že umožním v případě potřeby ověření údajů na místě samém, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

 

 

V ………………………     dne …………………                 ………………………..

                                                                                                      podpis žadatele