Vyvěšeno: 8.8.2009                        Obec Kamenný Malíkov

Sejmuto:    24.8.2009

Obecně závazná vyhláška

Obce  Kamenný Malíkov

č. 01/2009

 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

Kam.Malíkov a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo obce Kam.Malíkov se na svém zasedání dne 7.8.2009 usneslo vydat na základě ust.§24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1.  Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1) v obci:

                                                             Kamenný Malíkov

a)  na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze  na vodítku.

 

2.  Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

 

Čl. 2

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

1.  Pro volné pobíhání psů se vymezují  prostory, které jsou mimo vyznačené území přílohy, této obecně závazné vyhlášky a nachází se na katastrálním území obce Kam.Malíkov

 

2.  Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.   

 

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

             … ………………..                                                                    ……………………

                Marie Součková                                                                    Petr Dvořák

                  místostarosta                                                                                  starosta

 

_________________

1)  § 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2)  Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Kamenný Malíkov č.01/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kamenný Malíkov.

 

Příloha k Obecně závazné vyhlášce č.01/2009