V  Y  H  L  Á  Š  K  A

                                obce  K a m e n n ý  M a l í k o v

                                         o místních poplatcích

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Obecní zastupitelstvo v Kamenném Malíkově schválilo dne 10. 1. 1996 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle § 15 zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb. a zákona č. 48/1994 Sb., a v souladu s ustanovením § 16 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

                                                       Oddíl I.

                                             Základní ustanovení

                                                         čl. 1.

 

Obecní úřad v Kamenném Malíkově vybírá tyto poplatky:

a) poplatek ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek z ubytovací kapacity

 

                                                         čl. 2.

 

   Správu poplatků uvedených v článku l této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad (dále jen správce poplatku) a při řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

                                                        Oddíl  II.

                                                    Poplatek ze psů

 

                                                           čl. 3.

   Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalý pobyt, nebo sídlo v územním obvodu této obce a to ze psů starších šesti měsíců.

 

                                                            čl. 4.

   Sazby poplatků činí ročně 50,-- za každého psa. Sazba se snižuje u samot (čísla popisná 42 a 48) na 30,- Kč.

 

                                                           čl. 5.

   Poplatek neplatí, nebo jsou od poplatku osvobozeni psi:

- jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné, nebo držitelé průkazů ZTP/P

- dále psi speciálně cvičení, pokud mají příslušné osvědčení

   Nárok na osvobození od poplatku ze psů je vlastník povinen prokázat do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti správci poplatků.   

 

                                                         čl. 6.

   Vlastník psa je povinen podathlášení k poplatku ze psů do 15-ti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti správci poplatku. Je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku do 15-ti dnů od jejího vzniku.

 

                                                         čl.. 7.

   Vlastník psa je povinen zaplatit bez vyměření předem a to nejpozději do 31. března každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne následujícího měsíce po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, do konce kalendářního roku vždy jednu dvanáctinu stanovené sazby.

 

                                                         čl. 8.

   Správce poplatku vydá vlastníkům psů známky pro psy. Vlastníci psů jsou povinnni zajistit, aby psi známky skutečně nosili. Známka je nepřenosná.

 

 

                                                       Oddíl   III.

                               Poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

                                                         čl. 9.

   Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení k poskytování služeb, umístění stavebních,

prodejních nebo reklamních zařízení, umístění skládek, užívání prostranství na kulturní a sportovní akce a pod.

     Veřejným prostranstvím dle této vyhlášky jsou všechny silnice, náves, obecní komunikace, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení.

     Poplatek za užívání platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství výše uvedeným způsobem.

 

                                                        čl. 10.

   Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začelo užívání veřejného prostranství do dne, kdy poplatník oznámil správci poplatku, že užívání veřejného prostranství skončilo, materiál či zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu.

 

                                                        čl. 11.

 Sazby poplatku činí:

- za použití veřejného prostranství k umístění jednoho reklamního zařízení všeho druhu

  ročně za každý započatý rok:

                            do 10 m2 plochy             100,- Kč

                 od 11  do 20 m2 plochy             150,- Kč

 

- za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení a materiálu   ........   5,- Kč

  za každých započatých 10 m2 za jeden měsíc

- v ostatních případech  ........   1,- Kč/1 m2/1 den

 

   Stavebníci, kteří předloží stavební povolení, mohou požádat správce poplatku o slevu ze sazby poplatku.

 

                                                          čl. 12.

   Poplatky za užívání veřejného prostranství neplatí, nebo jsou osvobozeni uživatelé, kteří pořádají akci bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní , nebo veřejně prospěšné účely.

 

 

 

                                                           čl. 13.

   Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení, nebo jméno právnické osoby, bydliště nebo sídlo, IČO.

 

                                                         čl. 14.

   Poplatek se platí v hotovosti a je splatný ihned předem, nejpozději na místě. Pokud je poplatek vyměřen dodatečně, je splatný do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.

 

                                                       Oddíl  IV.

                                           Poplatek z ubytovací kapacity.

 

                                                         čl. 15.

   Poplatek z ubytovací kapacity se platí z lůžek v zařízeních sloužících , nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které toto zařízení vlastní, nebo právnické osoby, které mají k tomuto zařízení právo hospodaření.

 

                                                        čl. 16.

 

Sazba poplatku činí 2,-- Kč za každý i započatý den využívaného lůžka.

 

                                                        čl. 17.

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

 - ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

 - ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

 

                                                       čl. 18.

   Poplatník je povinen se zaregistrovat u správce poplatku nejpozději do 15ti dnů ode dne,

kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. Rovněž je povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatků do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 

                                                      čl. 19.

   Poplatník je povinen vést knihu ubytovaných, kde budou uvedeny tyto údaje:

  - jméno a adresa ubytovaného, datum a číslo OP

  - den příchodu a odchodu

  - datum narození, nebo rodné číslo

  - údaj, zda je ubytovaná osoba zaměstnancem vlastníka zařízení, nebo vykonavatele práva

    hospodaření v objektu

Stránky knihy musí být očíslovány a číslování prováděno ročně.

 

                                                     čl. 20.

Poplatek je splatný do 15ti dnů po uplynutí každého měsíce v hotovosti.

 

 

 

 

 

 

                                                  Oddíl V.

                          Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.

 

                                                     čl. 21.

   Nebudou-li poplatky zaplaceny včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku platebním výměrem poplatek zvýšený až o 50%.

   Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem, nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 a zákona č. 337/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

                                                    čl. 22.

   Správce poplatků může ke zmírnění, nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit, nebo prominout.

 

                                                    čl. 23.

   Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve ktrém oznamovací povinnost vznikla.

Byl - li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku, nebo k jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto

úkonu spraven.

    Vyměřit a doměřit poplatek lze však nejpozději do deseti let od konce období, v němž vznikla povinnost podat hlášení o poplatku, nebo v němž vznikla.

 

                                                   čl. 24.

   Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 1. 3. 1996 se použijí předpisy platné před účinností této vyhlášky. Dislokační poplatek se od 1. 1. 1993 nevybírá.

 

Ruší se vyhláška o místních poplatcích ze dne 19. října 1995.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1996.

 

V Kamenném Malíkově 10. 1. 1996

 

 

 

Zástupce starosty obce:                                                           starosta obce:

Marie  S o u č k o v á                                                              Petr  D v o ř á k

     

 

 

Vyvěšeno dne:     19. 2. 1996

Sejmuto dne   :      3. 3. 1996