Obecně závazná vyhláška Obce Kamenný Malíkov č.   1 / 2001    o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně nakládání se stavebním odpadem.

 

 

   Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov vydává dne 29. 11. 2001 podle ustanovení § 17 odst. 2 Zákona č. 185/2001mSb. o odpadech a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zařízení)

            

                                        tuto obecně závaznou vyhlášku

 

 

 

                                                                     Čl.  1

 

                                              Předmět a působnost vyhlášky

 

Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním a nebezpečným odpadem. Vyhláška stanovuje způsob prokazování, využívání nebo zneškodňování komunálního odpadu, pokud fyzická osoba nevyužívá systému shromažďování odpadů stanovený obcí. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce.                           

 

 

 

                                                                     Čl.  2

 

Systém shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálního opadu a nebezpečného odpadu.

 

1) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat          k využití a zneškodnění, pokud neprokáží, že tento odpad využily sami, nebo sami zneškodnily v souladu s platnými  předpisy.

 

2) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad obdobný komunálnímu, mohou na základě písemné smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

 

3) K výše uvedenému účelu jsou u budovy Obecního úřadu Kamenný Malíkov a v horní části obce umístěny kontejnery, které slouží k třídění  odpadu:

 I.   a) sklo

      b) papír

      c) plast

II. dále je v horní části obce na parcele č. 489/9 zřízeno sběrné místo pro železný šrot, tříděný        dle druhů a oddělení barevných kovů.

 

 

 

 

III.  Nebezpečný odpad: - suché galvanické články

                                       -  léky a lékovky

                                       - lepenku a materiál podobného složení

                                       - plechovky od ředidel a barev

                                       - mokré galvanické články (autobaterie)

 

je umožněno ukládat za zvláštní poplatek ve sběrném dvoře firmy Tesco v J. Hradci, nebo bude likvidován po dohodě s Firmou Tesco jiným způsobem.

 

IV.  Složky komunálního odpadu, který je nadměrný a nevejde se do popelnic, na požádání bude za zvláštní poplatek přistaven kontejner od firmy Tesco J. Hradec.

 

V.  Směsný komunální odpad po vytřídění složek uvedených v odst. I – IV jsou povinny fyzické osoby ukládat do popelnic o obsahu 110 litrů  a splňovat tyto podmínky: 

 

a) popelnice si zajišťuje vlastník komunálního odpadu, pokud tak neučinil vlastník nemovitosti. Popelnice musí být v dobrém technickém stavu tak, aby s nimi bylo bezpečné použití mechanizace. Popelnice musí být označena číslem popisným příslušné nemovitosti.

 

b) Popelnice musí být umístěny u rodinných domů, popř. na veřejných prostranstvích k tomu určených. Umístění na místě určených za účelem svozu je povoleno od 19 hodin dne předcházejícího určenému dnu svozu, do 20 hodin v den svozu. Na přední straně popelnice   v její horní třetině musí být vylepena známka, která prokazuje připojení se k systému.

 

c) Popelnice se smí plnit pouze tak, aby je bylo možno uzavřít víkem.

 

d) Pořádek a čistotu v místech dočasného umístění popelnic zajišťují uživatelé.

 

e) Do popelnic nelze ukládat složky komunálního odpadu, které jsou povinny fyzické osoby třídit a ukládat odděleně dle odst. 3, dále mrtvá zvířata, žhavý popel, výbušniny a zápalné látky.

 

VI.  Drobný komunální odpad související s krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích je možno ukládat do odpadových košů. Do těchto košů je zakázáno ukládat komunální odpad vzniklý při provozu domácností.

 

 

 

                                                                     Čl.  3

 

                                                 Využívání a zneškodňování odpadů

 

Využití a zneškodnění komunálního odpadu uloženého podle článku 2 zajišťuje Obec Kamenný Malíkov prostřednictvím oprávněných osob – firma Tesco J. Hradec.

 

 

 

 

 

                                                                     Čl.  4

 

                                                 Nakládání se stavebním odpadem

 

Stavební suť jsou fyzické osoby povinny uložit na zbezpečené určené místo – parcela č. 7

pouze do doby rekultivace. Ukládání stavební suti je nutné projednat s určeným pracovníkem Obecního úřadu Kamenný Malíkov.

 

 

                                                                                   

 

                                                                     Čl.  5

 

                                   Způsob prokazování využití, nebo zneškodnění odpadu

 

1) Využívat a zneškodnit odpad jiným způsobem, než je stanoveno v článku 2,3 a 4, může fyzická osoba pouze pokud obci prokáže, že tento odpad sama využila, nebo zneškodnila v souladu s platnými zákony.

 

2) Využití nebo zneškodnění odpadu lze prokázat pouze vystavěným písemným dokladem o převzetí odpadu oprávněnou osobou.                                      

Tento doklad musí obsahovat : datum

                                                  druh odpadu

                                                  množství odebraného dopadu

                                                  název, adresu a IČO oprávněné osoby

 

Přípustné způsoby likvidace jsou např:

 - kompostovatelný odpad z údržby zeleně lze ukládat na kompost na vlastním pozemku

 - v kamnech a kotlích lze spalovat pouze složky komunálního odpadu, které určil výrobce                           zařízení ( zpravidla dřevo a papír, které nelze využít).

 

Nepřípustné způsoby likvidace jsou zejména.

 - popel z uhlí a koksu, které nelze ukládat do kompostu, nelze ho ukládat na pozemku a nelze ho použít k posypu komunikací.

 

 

 

                                                                     Čl.  6

 

                                                                    Sankce

 

Porušení této obecně závazné vyhlášky fyzickou osobou může být postiženo jako přestupek podle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Porušení této obecně závazné vyhlášky fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a právnickými osobami je sankciováno dle § 66 zákona č. 185/2001 Sb.

 

 

                                                                     Čl.  7

 

                                                         Zrušovací ustanovení

 

Tato vyhláška č. 1/2001     ruší vyhlášku o ochraně životního prostředí, která nabyla účinnosti dne  7. 2. 1991.

 

 

                                                                     Čl.  8

 

                                                           Závěrečná ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002.                                                           

      

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starosta obce                                                                                           místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:

 

Sejmuto dne: