Obec Kam.Malíkov

starosta obce Kam.Malíkov 

Kam.Malíkov, 10.11.2010 

členům Zastupitelstva obce Kamenný Malíkov

Součková Marie,Kašparů Miroslav,Součková Květoslava,DvořákPetr,Pražáková Dagmar,

Dvořák Vlastimil 

Svolání 2.zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Malíkov

 Na základě ustanovení čl.II Jednacího řádu OZ obce Kamenný Malíkov a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Kamenný Malíkov 

Místo konání:

 

Obec Kam.Malíkov – místnost obecního úřadu, č. p. 54

Doba konání:

 

26.listopadu.(pátek)............... 2010  od 19:00

Navržený
program:

1)      Přivítání + určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele+seznámení s programem zasedání

2)      Kontrola usnesení z minulé schůze OZ

3)      Projednání rozpočtových změn

4)      Projednání výřadu traktůrku na sečení trávy (zastaralost,nerentabilita opravy)

5)      Projednání cen jednorázových známek na odvoz domácího odpadu (popelnic) pro rok 2011

6)      Projednání předání vánočních balíčků starobním důchodcům v obci

7)      Investiční záměr na rok 2010-oprava zápraží u OÚ,podání žádosti o dotaci z POV

8)      Příprava směrnice pro zadávání veřejných zakázek

9)      Diskuse a závěr

Dvořák Petr

starosta obce Kam.Malíkov