JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENNÝ MALÍKOV 

 

Zastupitelstvo obce K.Malíkov se usneslo dle § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na tomto

Jednacím řádu zastupitelstva obce Kamenný Malíkov.

 

Čl. I.

Základní ustanovení

 

1. Jednání zastupitelstva obce Kam.Malíkov se řídí podmínkami stanovenými zákonem o obcích

č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doplněnými tímto „Jednacím řádem zastupitelstva obce Kam.Malíkov, dále jen jednacím řádem.

2. Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, předkládání návrhů, usnášení a rozhodování zastupitelstva obce, jakož i další otázky.

3. Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách svěřených mu zákonem č.128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, případně jinými právními předpisy.

 

Čl. II.

Svolání zastupitelstva obce k jednání

 

1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání svolává starosta.

2. Místo a dobu jednání oznamuje na úřední desce a na webových stránkách obce starosta prostřednictvím obecního úřadu, a to nejméně 7 dní před plánovaným termínem zasedání zastupitelstva obce. Oznámení obsahuje mimo výše uvedených náležitostí také návrh programu jednání.

3. O svolaném zasedání zastupitelstva obce jsou zastupitelé informováni starostou osobně nebo telefonicky. Podkladové materiály k zásadním bodům jednání obdrží zastupitelé nejpozději 7 dní před plánovaným termínem zasedání. Pokud nebude možno z časových důvodů materiály předat

předem, obdrží je členové zastupitelstva při prezenci.

4. Starosta je povinen svolat zastupitelstvo obce do 21 dnů ode dne, kdy o to požádá hejtman kraje nebo nejméně 1/3 zastupitelstva (3 členové).V případě žádosti členů zastupitelstva bude jejich písemná žádost předána přímo starostovi. V žádosti budou uvedena jména žadatelů, jejich podpisy a návrh programu jednání.

5. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1 nebo 4, učiní tak místostarosta,popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

6. Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého zasedání zastupitelstva obce. Svoji neúčast ze závažných důvodů omlouvají členové zastupitelstva písemně, osobně nebo telefonicky předem starostovi obce. 

 

Čl. III.

Jednání zastupitelstva obce

 

1. Přípravu zasedání řídí a jeho program navrhuje starosta, případně místostarosta nebo jiný člen zastupitelstva, je-li zasedání svoláváno podle čl. II odst. 5 tohoto jednacího řádu. Jestliže ten, kdo zasedání svolal, nebude moci z mimořádných důvodů řídit jednání, bude řízením pověřen jiný člen zastupitelstva obce.

2. Při zahájení jednání zastupitelstva obce musí být přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce (nejméně 4 ze 7). Účast na jednání stvrzují jeho členové podpisem do prezenční listiny. Předčasný odchod ze zasedání zastupitelstva omlouvá předsedající s ohledem na zajištění schopnosti usnášení zastupitelstva.

3. Při zahájení zasedání předsedající zjistí, jestli je zasedání schopné usnášení, tj. jsou-li přítomni alespoň čtyři zastupitelé. Není-li, ukončí starosta nebo předsedající zasedání zastupitelstva obce a do 15 dnů svolá jeho náhradní zasedání.

4. V případě, že je zasedání schopné usnášení, z přítomných členů zastupitelstva obce jsou zvoleni zapisovatel a ověřovatel zápisů a usnesení.

5. Dále předsedající přednese návrh programu zasedání. O schválení programu, případně o jeho doplnění nebo námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.

6. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání zastupitelstva obce mají členové zastupitelstva a výbory zastupitelstva. Návrhy lze předkládat ústně na zasedání zastupitelstva nebo písemně prostřednictvím starosty obce.

7. Na zasedání zastupitelstva jsou projednávány pouze návrhy, které jsou součástí schváleného programu nebo s jejichž zařazením na program zasedání byl zastupiteli dodatečně vysloven souhlas.

8. Ke všem bodům jednání je jeho předkladatelem předneseno zdůvodnění návrhu a navrhnuto znění usnesení. V případě, že je vznesen protinávrh, provede jeho navrhovatel formulaci svého návrhu usnesení.

9. Předsedající umožní ke každému bodu jednání diskusi. Do diskuse se zastupitelé přihlásí zvednutím ruky.

10. Ukončení zasedání zastupitelstva obce provede předsedající, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí jednání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu, nebo je-li ze závažných důvodů znemožněno nerušené zasedání zastupitelstva. V těchto případech svolá předsedající zasedání znovu do 15 dnů.

 

Čl. IV.

 

Účast veřejnosti na jednání zastupitelstva

 

1. Jednání zastupitelstva obce je veřejné, účastnit se ho může kdokoliv.

2. Občané mohou vznášet své připomínky a stanoviska k jednotlivým bodům programu v průběhu jejich projednávání, pokud splňují podmínky § 16 a 17 zákona o obcích (zletilost, trvalý pobyt v obci).

3. Do diskuse se občan přihlásí zvednutím ruky. Svůj příspěvek k projednávané záležitosti přednese na vyzvání předsedajícího. Předsedající má právo odejmout občanu slovo, pokud se jeho příspěvek netýká projednávaného tématu, je příliš zdlouhavý, opakující se nebo vulgární.

4. Občan má právo požadovat, aby jeho stručné stanovisko bylo doslovně uvedeno v zápisu ze zasedání. 

 

Čl. V.

Hlasování

1. Usnesení, rozhodnutí nebo volba budou přijaty, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce (nejméně 4).

2. Hlasování se provádí veřejně, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak.

3. Veřejné hlasování se provádí zvednutím ruky pro návrh, proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Výsledek veřejného hlasování oznámí bezprostředně po ukončení hlasování předsedající.

4. Tajně se hlasuje nebo volí hlasovacími lístky. V případě, že zastupitelstvo rozhodlo o tajném hlasování, sčítání hlasů bude provádět veřejnou volbou určená komise složená nejméně ze tří členů zastupitelstva. Komise zabezpečí vydání hlasovacích lístků a sčítaní hlasů. Počet vydaných hlasovacích lístků musí odpovídat počtu přítomných členů zastupitelstva. Po skončení tajného hlasování vyhlásí předsedající zasedání jeho výsledek tak, že sdělí počet přítomných členů zastupitelstva, počet hlasů odevzdaných pro návrh a proti návrhu a ohlásí, zda byl návrh přijat.

5. Proti průběhu nebo výsledku veřejného i tajného hlasování může člen zastupitelstva vznést námitku nejpozději bezprostředně po vyhlášení výsledků hlasování. O námitkách rozhoduje zastupitelstvo obce, které může rozhodnout o opakování hlasování.

 

Čl. VI.

Usnesení zastupitelstva obce

 

1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází z návrhu předneseného navrhovatelem na zasedání a z diskuse členů zastupitelstva a občanů nad tímto návrhem. Usnesení musí odpovídat výsledkům jednání. Pokud je to možné, jsou v něm uvedeny termíny a odpovědnost za splnění ukládaného úkolu.

2. Usnesením lze ukládat úkoly v samostatné působnosti starostovi i jiným členům zastupitelstva obce.

3. Kontrolu plnění usnesení provede zastupitelstvo na následujícím zasedání. Průběžnou kontrolu plnění usnesení provádí kontrolní výbor. 

 

Čl. VII.

 

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce

 

1. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá zvolený

zapisovatel. Zápis popisuje průběh jednání a obsah schválených usnesení.

2. Zápis musí být pořízen a ověřen do 10 dnů po skončení zasedání. Zápis podepisuje starosta nebo

místostarosta, zapisovatel a ověřovatel.

3. Zápisy, usnesení a jejich přílohy i další materiály ze zasedání se archivují na obecním úřadě.

Na žádost občana obce který dosáhl 18 let věku, zastupitele nebo osoby uvedené 16 odst.2 zákona

o obcích musí jí být umožněno do nich nahlížet. Archivaci provádí zapisovatel.

4. V zápisu ze zasedání zastupitelstva obce se uvádí:

· datum, místo zasedání, čas zahájení a ukončení zasedání

· jméno předsedajícího, určeného zapisovatele a ověřovatele zápisu

· jména přítomných i nepřítomných členů zastupitelstva

· schválený program jednání

· připomínky k programu a další skutečnosti, o nichž rozhodlo zastupitelstvo, že budou součástí

zápisu

· průběh projednávání jednotlivých bodů programu:

· podané návrhy a dotazy

· průběh diskuse a jména řečníků

· výsledky hlasování zastupitelů podle jmen

· schválená znění usnesení k bodu jednání

· připomínky občanů podle čl. IV. odst. 4. tohoto jednacího řádu

· podpisy zapisovatele, starosty (nebo místostarosty) a ověřovatele

5. Neoddělitelnou přílohou zápisu je vlastnoručně podepsaná listina všech přítomných a případné

návrhy a dotazy podané při zasedání zastupitelstva písemně.

6. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

7. Nejpozději 10. dne po zasedání zastupitelstva obce bude zveřejněn zápis ze zasedání zastupitelstva obce na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce, a to po dobu nejméně 14 dnů.

 

čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

 

1. Veškeré změny tohoto Jednacího řádu zastupitelstva obce Kam.Malíkov musí být schváleny zastupitelstvem obce.

2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 7.listopadu 2010

3. Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne 6.listopadu 2010 

 

V Kam.Malíkově dne 6.listopadu 2010 

 

…….………………….                                            ……………………………

starosta                                                                                místostarosta