I N F O R M A C E

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.


Na základě § 5 odst. l/ výše citovaného zákona uvádíme následující údaje:

I.

a) Informace o obci: Kamenný Malíkov

obec Kam.Malíkov vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § l a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2.písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník v platném znění a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

Sídlo: Obecní úřad Kamenný Malíkov č.p.54, PSČ 37842 Nová Včelnice

Telefon: 399 499 354, 776124550

e-mail:kamennymalikov@seznam.cz

www.obeckamennymalikov.cz

bankovní spojení: KB č.účtu:29726251/0100

IČO:00666459

Obec Kamenný Malíkov má 5 volených zastupitelů, nemá radu, funkci rady plní starosta

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pátek:17,00-18,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

         

b) Organizační struktura obce obec Kamenný Malíkov

1. starosta :Dvořák Petr (tel.606 150 967)

2. místostarostka: :Součková Marie (tel.776124550)

3. účetní: Ing Lucie Hronková (tel.384 396 112)

4. předseda kontrolního výboru: Ing František Vetyška

5. předseda finančního výboru: Kašparů Mir.

6. členové zastupitelstva: Součková Květoslava

c) Zveřejňování informací
- úřední desce Obecního úřadu Kam.Malíkov

d)Podávání opravných prostředků
Opravné prostředky proti rozhodnutí obce, Obecního úřadu se podávají prostřednictvím podatelny Obecního úřadu ve lhůtě,uvedené v tomto rozhodnutí a za podmínek, stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

II.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

l. Podávání žádostí o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
2. Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci a zaměstnanci v rámci své působnosti
3. Informace o činnosti obce jsou přístupné na veřejných jednáních zastupitelstva nebo při  přímém dotazu na jednotlivé záležitosti
4. Pokud je žádána písemná informace, podává se žádost na tiskopisu „Žádost o poskytnutí informace“,(v el.podobě k dispozici viz níže-příp. bude po el. žádosti zaslána na požadovanou adresu), formou dopisu.žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.

formulář Žádost o poskytnutí informace


5. Vyřizování žádosti
a)žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Sdělení žadatele,který byl odkázán na zveřejněnou informaci, že trvá na písemném poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti
b) z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí (tedy jméno, příjmení a adresa žadatele, nebo název a sídlo fyzické nebo právnické osoby. Pokud je požadavek zaslat odpověď v elektr.podobě, uvést spojení) a dále pak uveden konkrétní srozumitelný dotaz. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu výše uvedeného zákona a proto se žádost odloží.
c)V případě ústní nebo telefonické žádosti oslovený zodpovědný pracovník poskytne informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta,nebo nepovažuje-.li žadatel takto poskytnutou informaci za dostačující, je potřeba podat písemnou žádost.
d) Odpovědný pracovník posoudí obsah žádosti a:
- v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli
- poskytne požadovanou informaci a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích

Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě do 30 dnů v roce 2000, ve lhůtě do 22 dnů v roce 2001 a v následujících letech pak ve lhůtě do 15 dnů od jejího podání.Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit v roce 2000 o 20 dnů, v roce 2001 o 15 dnů a v letech následujících o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:
a) vyhledávání a sběr informací v archivech
b) vyhledání a sběr objemného množství informací
c) konzultace s jinými orgány státní správy
d) při závažných překážkách v podávání informace
Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech informován před uplynutím lhůty

- o poskytnutí informace se pořídí záznam

6. Obec neposkytuje informace v případě §§ 7-12 z.č. 106/1999 Sb . - o této skutečnosti vydá rozhodnutí a doručí do vlastních rukou žadatele. Rozhodnutí musí obsahovat: adresu obce, úřadu, označení žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, číslo jednací a datum, odůvodnění omezení práva na informace, poučení o odvolání, jméno, příjmení a funkci pracovníka, vyřizujícího žádost, podpis odpovědného pracovníka.

7. Rozhodnutí nemusí obec vydat v případě, že není zřejmé, komu je žádost určena, nebo kdo ji předkládá. Rovněž tak není obec povinna vydat rozhodnutí, jestliže se žádané informace nevztahují k působnosti obce. O této skutečnosti uvědomí žadatele do tří dnů od podání žádosti.

8. Pokud obec neposkytne informaci ve lhůtě pro vyřízení žádosti, či nevydá rozhodnutí, má se za to, že obec odepřela poskytnutí informace. Proti tomu se lze odvolat do l5 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

III.

O d v o l á ní

1. Proti rozhodnutí obce lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti o informaci.
2. Odvolání se podává v podatelně obecního úřadu prostřednictvím formuláře „ Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace“(formulář je k dispozici v kanceláři OÚ,případně bude na žádost odeslán v el.podobě na zaslanou adresu=v el.podobě bude zveřejněn v nejbližší době)
3. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno, příjmení žadatele nebo název a adresu fyzické či právnické osoby, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
4.O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

IV.

Přístup k právním předpisům a Obecně závazným vyhláškám

Je každému umožněn v úředních hodinách v sekretariátu Obecního úřadu, kde do nich může každý nahlédnout.(popř. i na: www.obeckamennymalikov.cz)

V.

Přehled nejdůležitějších předpisů, upravujících činnost a působnost úřadu:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
- zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
- zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení
- zákon č. 268/1949 Sb. a 301/2000 Sb. o matrikách
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 84/1990 Sb. o shromažďování občanů
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- zákon č. 116/1990 S., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

 

 

VI.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu.
Výše úhrady je stanovena dle sazebníku:

- mzdové náklady : 90,- Kč za každou započatou hodinu práce pracovníka spojenou s vyhledáním informace
- materiálové náklady :
2,- Kč za každou stranu pořizované kopie
2,- Kč za každou stranu z tiskárny počítače
- doručovací náklady: hodnota poštovného dle platného ceníku České pošty
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně Obecního úřadu, nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace.

VII.

Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací bude zveřejňována vždy do 1. března za předcházející kalendářní rok.

obec Kamenný Malíkov listopad 2010