I N F O R M A C E

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle §5 odst. 1 a 2zákona č.106/199 Sb.,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Kamenný Malíkov

2. Důvod a způsob založení

Postavení obce upravuje zejména zákon č. 128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů.Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů,tvoří územní celek,který je vyhrazen hranící území obce.Má vlastní majetek,se kterým hospodaří.Obec je právnickou osobou,v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Působnost obce je rozdělena na samostatnou (týká se záležitostí,které obec spravuje samostatně) a přenesenou (týká se záležitostí výkonu státní správy,které byly orgánům obce svěřeny zákonem a vykonávají ji v obvodu své působnosti). Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský,sociální a kulturní rozvoj,ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí,s vyjímkou těch činností,které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

3. Organizační struktura

Orgány obce Kamenný Malíkov: zastupitelstvo obce starosta obce Obecní úřad Kamenný Malíkov

Orgány zastupitelstva obce -výbor finanční -výbor kontrolní Organizační složka obce: Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenný Malíkov

4. Kontaktní spojení

- kontaktní adresa: Obecní úřad Kamenný Malíkov č.p.54, PSČ 378 42 Nová Včelnice - úřední hodiny: pátek 17,00 -18,00 hod. - telefon 399 499 354 / 776124550

- ID DS: zx7am9z

- adresa internetové stránky: https://www.obeckamennymalikov.cz/   

- e-mail: kamennymalikov@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat: - KB č.účtu:29726251/0100

6. IČO

- 00666459

7. DIČ - není

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

údaje o schváleném rozpočtu i upravené rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok www.obeckamennymalikov.cz sekce Rozpočet obce

9. Žádosti o informace Dle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,lze požadované informace získat na Obecním úřadu Kamenný Malíkov a to: - ústně popř.předáním osobně na podatelnu v pátek v době 17,00-18,00 hod. - písemně poštou na adresu: Obecní úřad Kamenný Malíkov č.p.54, 378 42 Nová Včelnice - telefonicky na telef.čísle: 399 499 354, 776124550 - datovou schránkou: ID schránky:zx7am9z                                     elektronicky:formulář Žádost o poskytnutí informace

Žádost musí obsahovat zákonné náležitosti dle §14 odst.2 zákona o svobodném přístupu k informacím-ketrému povinnému subjektu je určena a že žadatel se domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. - u fyzických osob - jméno,příjmení,datum narození,adresa místa pobytu - u právnických osob – název,identifikační číslo,adresa sídla - adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

10. Příjem žádostí a dalších podání - na podatelně Obecního úřadu Kamenný Malíkov

11. Opravné prostředky Pokud obec žádosti o informaci,byť i jen z části nevyhoví,vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti popř. o odmítnutí části žádosti,s vyjímkou případů,kdy se žádost odloží.Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se lze odvolat ve lhůtě uvedené na rozhodnutí od doručení nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.Odvolání se podává na Obecní úřad Kamenný Malíkov,který odvolání spolu se spisovým materiálem postoupí nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.Nadřízený orgán o odvolání ve stanovené lhůtě rozhodne. 

12.Formuláře - jsou k dispozici na Obecním úřadu Kamenný Malíkov popř. jsou umístěny na www.obeckamennymalikov.cz

13.Návody pro řešení nejrůznějších životních situací  - jsou umístěny na portále veřejné správy :

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

14. Nejdůležitější předpisy - Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu: - ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích - zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) - zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád - zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Do všech výše uvedených a dalších předpisů je možné v úředních hodinách nahlížet na Obecním úřadu Kamenný Malíkov,tyto předpisy jsou také umístěny na Portálu veřejné správy: 

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Obecně závazné vydané vyhlášky :

https://www.obeckamennymalikov.cz/inpage/vyhlaska-o-mistnich-poplatcich/

https://www.obeckamennymalikov.cz/soubor/vyhlaska-odpady-oprava-pdf/

https://www.obeckamennymalikov.cz/inpage/vyhlaska-o-volnem-pobihani-psu-v-obci/

https://www.obeckamennymalikov.cz/soubor/oop-k-pdf/    územní plán obce     

Informační memorandum obec Kam.Malíkov                                                                                                                                                                                                

15. Sazebník úhrad za poskytnutí informace Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu.
Výše úhrady je stanovena dle sazebníku:

 • mzdové náklady : 90,- Kč za každou započatou hodinu práce pracovníka spojenou s vyhledáním informace
  - materiálové náklady :
  2,- Kč za každou stranu pořizované kopie
  2,- Kč za každou stranu z tiskárny počítače
  - doručovací náklady: hodnota poštovného dle platného ceníku České pošty
  Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně Obecního úřadu, nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace.

16. Výhradní licence

není

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. k nahlédnutí v kanceláři OÚ popř.

www.obeckamennymalikov.cz sekce Informace k zákonu 106/1999 Sb.